The small and not so small differences

        RAZOR HD GEN II 4.5-27x56 FFP MRAD EBR7C                       RAZOR HD GEN III 6-36x56 FFP MRAD EBR7D

Om compleet te zijn, moeten wij vermelden dat naast de twee power scopes die we hier evalueren, er zowel in de GEN III  als in de GEN II nog twee andere scopes bestaan, beide de dynamische tak van de RAZOR familie, in GEN III een 1-10 FFP en in  GEN II een 1-6 SFP. Een vergelijk tussen deze twee en de PST 1-6 SFP en de STRIKE EAGLE 1-8 FFP in volgend review.

De 4.5-27 RAZOR GEN II is een meer dan vaste waarde in het LR en PRS landschap. Competitie proven, een beest van een scope, gebouwd om te winnen, met uitmuntende eigenschappen. Van tube coating tot glaskwaliteit, van ergonomie tot tracking betrouwbaarheid, een scope waar de VIP garantie van VORTEX weinig aan riskeert. Maar ondanks de 'uitgerokken' vergrotingswaardes van 4.5 en 27x blijft het eerder een 5-25x klasse, gelijk de 4-28x STEINER, dan een echte high power scope. Let wel, zowel bij de RZR als de STEINER zijn die 'extra' maatjes welkom ! Met de GEN III 6-36 betreedt VORTEX ten volle de markt van de high-powers. De 6x zoom is een eerder veilige keuze, 8x en 10x zooms hebben zo hun eigen problematiek, en het is niet echt nodig deze zoom bereiken te gebruiken in FFP. Een safe 6x zoom met eindwaarde 36x is een gouden middenweg. Op 6x kan er nog off hand geschoten worden, boven de 36x zijn er weinig scopes die nog echt praktisch bruikbaar blijken. De eye box wordt wel erg klein vanaf 40x en hoger. Niet geschikt voor field en PRS gebruik. Niet zelden draai ik mijn nochtans uitstekende S VIII 5-40 terug van 40x naar pakweg 30 à 35x, of bouw ik de zoom op en beland ook op die waardes. Op die hoogste vergrotingen spelen mirage, reflectie, stof, mist ook een grotere rol. Maar niets is zo fijn als je inslagen (en missers !) klaar en duidelijk zelf te zien, ook ver boven de 1000m. Niet alleen de vergrotingen maken een duidelijk verschil tussen de GEN II en GEN III. VORTEX heeft nogal wat ZERO STOP instellingen....voor ieder model weer iets anders. Waar bij de GEN II, zij het wel ook traploos, de ZERO STOP moet ingesteld worden onder het afdekdekseltje, met de nodige vijsjes, volstaat het bij de GEN III één enkel vijsje los te draaien, opdat de binnenste afstelregeling traploos kan ingesteld worden. De buiten turret blijft dus op 0 staan. Die 0 is jouw gekozen zero na afstelling. 5 clicks kan je nog onder die afstelling gaan. Wanneer je dus de pedalen kwijt geraakt of wanneer het pikdonker is, draai je gewoon je turret helemaal counter clock, en clickt hem dan 5 clicks UP. Voilà, weer op zero. eenvoudiger kan het niet. Uit de 34mm tube perst VORTEX 360 mil clicks voor de GEN III, tegen 340 voor de GEN II. Alle beetjes helpen. Belangrijker is dat de dennen boom niet meer verlicht is, wat relatief nutteloos is , en meestal hinderend, ook op de kleinste vergrotingen is het aangenamer een duidelijk klein verlicht kruis te hebben dan een fluo uitloop van cijfertjes en bolletjes. De turret lock van de GEN III kan wat te los overkomen, bij gebruik waar de hand op de turret blijft. Nogal snel duw je onbewust de turret op lock. Dit is steviger en duidelijker bij de GEN II. Clicks zijn ook iets minder duidelijk dan van de GEN II, maar nog steeds duidelijk genoeg. NOOT : Dit bleek uiteindelijk een slechte afstelling te zijn van ons eerste exemplaar. Tweede en derde exemplaar clicken als oudsher.

Het EBR7D dradenkruis is eenvoudiger dan het EBR7C. Vooral rond het center minder druk, door de streepjes korter en de cijfertjes beperkter te maken. ook de 1-click streepjes voor de metingen zijn beperkt tot de laatste 40 clicks, zowel verticaal als horizontaal, waar het EBR7C nog 60 clicks onderverdeelt. De volledige verticale post krijgt een 2-click onderverdeling bij de EBR7D. En de verlichting natuurlijk die bij het EBR7D reticle beperkt is tot de posts, en niet meer de dennenboom volledig zoals in de EBR7C. Bijkomend effect van een grotere vergroting is dat op 27x bij de GEN II de dennenboom prominent aanwezig is, terwijl op 27x bij de GEN III deze makkelijker door te kijken blijft. Ook de overholds zijn hoger op dezelfde vergrotingen bij de GEN III. Kleine en niet zo kleine verschillen. Waar het de prijs aangaat, heeft VORTEX voor heel wat modellen een serieuze prijsverhoging doorgevoerd, soms tot 30%... Veel in één keer in plaats van geleidelijk te spreiden. Zo kost de RZR 4.5-27 plots 2900€ in plaats van de vroegere 2499€. De 6-36 moet 3600€ kosten. Voor de 4.5-27 schat ik een markt evenwicht van 2600€ binnen een paar maanden, de 6-36 zal, wanneer ten volle leverbaar, wel niet zo snel zakken in prijs, een 3500€ zal die wel blijven kosten. 

 

                                                         EBR7D                                                                                                                                     EBR7C

For the sake of completeness, we should mention that in addition to the two power scopes we are evaluating here, there are two other scopes in both the GEN III and GEN II, both the dynamic branch of the RAZOR family, in GEN III a 1 -10 FFP and in GEN II a 1-6 SFP. A comparison between these two and the PST 1-6 SFP and the STRIKE EAGLE 1-8 FFP in the next review. The 4.5-27 RAZOR GEN II is a wel known picture in the LR and PRS landscape. Competition proven, a beast of a scope, built to win, with outstanding features. From tube coating to glass quality, from ergonomics to tracking reliability, a scope where the VIP guarantee of VORTEX risks little. But despite the 'stretched' magnification values ​​of 4.5 and 27x, it remains more of a 5-25x class, like the 4-28x STEINER, than a real high power scope. Mind you, those 'extra' magnifications are welcome with both the RZR and the STEINER! With the GEN III 6-36, VORTEX is fully entering the high-power market. The 6x zoom is a rather safe choice, 8x and 10x zooms have their own problems, and it is not really necessary to use these zoom ranges in FFP. A safe 6x zoom with a final value of 36x is a golden mean. At 6x it is still possible to shoot off hand, above 36x there are few scopes that prove to be really useful in FFP. The eye box does get very small from 40x and higher. Not suitable for field and PRS use. Not infrequently I turn my excellent S VIII 5-40 back from 40x to roughly 30 to 35x, or I build up the zoom and end up at those values. At those highest magnifications, mirage, reflection, dust, fog also play a greater role. But nothing is better than seeing your hits (and misses!) clearly and sharp for yourself, even far above 1000m. It's not just the magnifications that make a clear difference between the GEN II and GEN III. VORTEX has quite a few ZERO STOP settings....for each model something different. Where with the GEN II, albeit also steplessly, the ZERO STOP must be adjusted under the cover, with the necessary screws, with the GEN III it is sufficient to loosen a single screw, so that the inner adjustment control can be adjusted steplessly. The outer turret therefore remains at 0.That 0 is your chosen zero after adjustment. 5 clicks you can still go below that setting. So when you lose the pedals or when it's pitch dark, just turn your turret all the way counter clock, then click it 5 clicks UP. Voila, back to zero. it couldn't be simpler. From the 34mm tube, VORTEX squeezes 360 mil clicks for the GEN III, compared to 340 for the GEN II. Every little bit helps. More importantly, the pine tree is no longer illuminated, which is relatively useless, and some times annoying, even at the smallest magnifications it is more pleasant to have a clearly small illuminated cross than a fluorescent spout of numbers and points. The EBR7D reticle is simpler than the EBR7C. Less busy, especially around the center, by making the dashes shorter and the numbers more limited. the 1-click bars for the measurements are also limited to the last 40 clicks, both vertically and horizontally, where the EBR7C subdivides  60 clicks. The entire vertical post gets a 2-click subdivision with the EBR7D. And the lighting of course, which with the EBR7D reticle is limited to the posts, and no longer the pine tree completely lit as in the EBR7C. An additional effect of a larger magnification is that at 27x with the GEN II the pine tree is prominent, while at 27x with the GEN III it remains easier to see through. Also the overholds are higher at the same magnifications with the GEN III. Small and not so small differences. When it comes to price, VORTEX has implemented a serious price increase for many models, sometimes up to 30%... A lot in one go instead of spreading it out gradually. For example, the RZR 4.5-27 suddenly costs € 2900 instead of the former € 2499. The 6-36 should cost 3600€. For the 4.5-27 I estimate a market balance of € 2600 within a few months, the 6-36 will, when fully available, not drop in price so quickly, a € 3500€ is more likely.

 

Par souci d'exhaustivité, nous devons mentionner qu'en plus des deux lunettes de haute puissance que nous évaluons ici, il existe deux autres lunettes à la fois dans le GEN III et le GEN II, la branche dynamique de la famille RAZOR, dans GEN III a 1 -10 FFP et en GEN II un 1-6 SFP. Une comparaison entre ces deux et le PST 1-6 SFP et le STRIKE EAGLE 1-8 FFP dans la prochaine revue. Le 4.5-27 RAZOR GEN II est une image bien connue dans le paysage LR et PRS. Compétition éprouvée, une bête de lunette, conçue pour gagner, avec des caractéristiques exceptionnelles. Du revêtement des tubes à la qualité du verre, de l'ergonomie à la fiabilité du trackin, un périmètre où la garantie VIP de VORTEX risque peu. Mais malgré les valeurs de grossissement "étirées" de 4,5 et 27x, il reste plus une classe 5-25x, comme le 4-28x STEINER, qu'une véritable lunette haute puissance. Attention, ces grossissements "supplémentaires" sont les bienvenus avec le RZR et le STEINER ! Avec la GEN III 6-36, VORTEX entre pleinement sur le marché de la forte puissance. Le zoom 6x est un choix plutôt sûr, les zooms 8x et 10x ont leurs propres problèmes, et il n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser ces  zooms en FFP. Un zoom 6x sûr avec une valeur finale de 36x est un juste milieu. À 6x, il est toujours possible de tirer à main levée, au-dessus de 36x, il y a peu de lunettes qui s'avèrent vraiment utiles en FFP. Le eye box devient très petit à partir de 40x et plus. Ne convient pas pour une utilisation sur le terrain ni PRS. Il n'est pas rare que je tourne mon excellent S VIII 5-40 de 40x à environ 30 à 35x, ou que j'augmente le zoom et que je me retrouve à ces valeurs. À ces grossissements les plus élevés, le mirage, la réflexion, la poussière, le brouillard jouent également un rôle plus important. Mais rien n'est mieux que de voir vos succès (et vos ratés !)  clairement par vous-même, même bien au-dessus de 1000 m. Ce ne sont pas seulement les grossissements qui font une nette différence entre le GEN II et le GEN III. VORTEX a pas mal de réglages ZERO STOP... pour chaque modèle quelque chose de différent. Alors qu'avec le GEN II, mais aussi en continu, le ZERO STOP doit être réglé sous le couvercle, avec les vis nécessaires, avec le GEN III, il suffit de desserrer une seule vis, de sorte que la commande de réglage interne peut être ajustée en continu. La tourelle extérieure reste donc à 0. Ce 0 est votre zéro choisi après réglage. 5 clics, vous pouvez toujours descendre en dessous de ce paramètre. Ainsi, lorsque vous perdez les pédales ou lorsqu'il fait nuit noire, tournez simplement votre tourelle à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis cliquez 5 clics vers le HAUT. Voila, retour à zéro. ça ne pourrait pas être plus simple. À partir du tube de 34 mm, VORTEX comprime 360 ​​mil de clics pour le GEN III, contre 340 pour le GEN II. Chaque petit différence compte. Plus important encore, le sapin n'est plus illuminé, ce qui est relativement inutile, et parfois gênant, même aux plus petits grossissements il est plus agréable d'avoir une croix illuminée nettement petite qu'un image fluorescent de chiffres et de points.  Le réticule EBR7D est plus simple que l'EBR7C. Moins occupé, surtout autour du centre, en raccourcissant les tirets et en limitant les nombres. les barres à 1 clic pour les mesures sont également limitées aux 40 derniers clics, à la fois verticalement et horizontalement, là où l'EBR7C subdivise 60 clics. L'ensemble du poteau vertical obtient une subdivision en 2 clics avec l'EBR7D. Et l'éclairage bien sûr, qui avec le réticule EBR7D se limite aux posts, et non plus au sapin complètement éclairé comme dans l'EBR7C. Un effet supplémentaire d'un grossissement plus important est qu'à 27x avec le GEN II, le pin est proéminent, tandis qu'à 27x avec le GEN III, il reste plus facile à voir à travers. De plus, les overholds sont plus élevés aux mêmes grossissements avec le GEN III. Petites et pas si petites différences. Côté prix, VORTEX a mis en place une sérieuse augmentation de prix sur de nombreux modèles, parfois jusqu'à 30%... Un lot d'un coup au lieu de l'étaler au fur et à mesure. Par exemple, le RZR 4.5-27 coûte du coup 2900€ au lieu de l'ancien prix de 2499€. Le 6-36 devrait coûter 3600€. Pour le 4.5-27 j'estime un solde de marché de 2600€ d'ici quelques mois, le 6-36 ne baissera pas de prix si vite lorsqu'il sera entièrement disponible, un 3500€ est plus probable.